Contact Us

Tel : +(86) 10 8206 8888

Fax : +(86) 10 5667 5667

Email : info@tendyron.com

Address : Tower D3, ZhongGuanCunYiHao, Haidian District, Beiqing Road, Beijing, China

Zip code: 100094